Vol. 73 No. 1 (2022): Entomologist's Gazette

Published: 2022-02-01

PROVISION OF PSYCHOLOGICAL, MEDICAL AND SOCIAL ASSISTANCE TO PEOPLE IN CRISES TO INCREASE HEALTH-SAVING IMMUNITY

Sharipova Dilyara Dzhumaniyazovna, Kamilova Nadira Gayratovna, Kh. S. Khushvaktova, Sh. I. Nizamova

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR SHAPING THE CREATIVE ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN MATHEMATICS LESSONS

Djurakulova Adolat, Djurayeva Dilnoza Shokirjonovna, Tashbayeva Ugilshod Abduvaxidovna, Neumatova Diyora Baxodir qizi

POLYORGAN INSUFFICIENCY DURING OBTURATION OF GALLERY IN THE EXPERIMENT

Yarmukhamedova Nargiza Anvarovna, Akhmedov Kamoliddin Khakimovich, Yarmukhamedova Makhbuba Kudratovna, Ergasheva Munisa Yakubovna, Babadjanova Shoira Utkurovna, Turabaeva Zarina Kenzhebekovna

HISTORY, DEVELOPMENT AND FUTURE OF UZBEK WRESTLING

Tulaganov Rustam Khudoykulovich, Umbarov Jo'raqul Musaevich, Shaymardanov Ravuf Narzulloevich

EFFECT OF THE SEEDS OF SOYBEAN VARIETIES IN MODERATELY SALINE SOILS ON STEM HEIGHT WHEN SOWING WITH NITROFIX-P STRAIN

Rakhimova Kholiskhon Maksudovna, Yakubova Sabokhat Alisher kizi, Xojaniyazova Nodira
View All Issues